Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
62924
LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN DÂN
(NAY LÀ PHƯỜNG TÂN DÂN)


Xã Tân Dân - Vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Nhân dân dũng cảm kiên cường chống thiên tai, giặc ngoại xâm, xây dựng bảo vệ quê hương đất nước và sớm tiếp thu tư tưởng cứu nước kiểu mới của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Vì vậy, làng Hồ Thượng (xã Tân Dân) được chọn làm địa điểm thành lập Chi bộ đầu tiên của huyện Tĩnh Gia vào ngày 06/12/1930, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào ngày 01/01/1931. Được giác ngộ mục đích lý tưởng của Đảng, nhân dân dũng cảm đấu tranh tiến tới Cách mạng tháng Tám thành công - góp phần mở ra kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.
 
Năm 1947, tổ đảng 3 Chi bộ Lê Hồng Phong được thành lập lãnh đạo nhân dân khu 6 xã Triêu Dương xây dựng bảo vệ hậu phương kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Tháng 8 năm 1954, khu 6 tách khỏi xã Triêu Dương tái lập xã Tân Dân, tổ đảng 3 phát triển thành Chi bộ xã (năm 1961 phát triển thành Đảng bộ xã) lãnh đạo nhân dân xã nhà xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống Mỹ cứu nước thắng lợi. Đất nước hòa bình độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân xã nhà khắc phục hậu quả chiến tranh xây dựng lại quê hương, góp phần bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, tiến hành sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh.
 
Đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng, đúc kết bài học kinh nghiệm soi sáng cho hiện tại và tương lai, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức chỉ đạo sưu tầm, biên soạn, xuất bản “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Dân (1947 - 2015)”. Nhưng do chiến tranh, thiên tai phá hoại, kinh nghiệm lưu trữ hạn chế, tài liệu thành văn từ năm 1945 đến năm 1990 còn quá ít. Khắc phục tình trạng đó, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo Ban Sưu tầm biên soạn khai thác phần tư liệu thành văn còn lại, khai thác hồi ký cách mạng của các đồng chí lãnh đạo trong xã các thời kỳ, khai thác các sự kiện, số liệu, vấn đề quan hệ trong lịch sử Đảng bộ các xã bạn, lịch sử Đảng bộ huyện và tỉnh... Nhờ đó đã khôi phục và xây dựng được nội dung cơ bản “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Dân (1947-2015)”. Các quan hệ trong cuốn lịch sử được thể hiện đầy đủ và đúng đối tượng nghiên cứu, biên soạn. Đó là quan hệ của Trung ương, tỉnh, huyện với Đảng bộ Tân Dân - quan hệ của Đảng bộ xã với hệ thống chính trị. Cuốn sách được bố cục với các chương mục sau đây:
 
Phần mở đầu: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, xã hội - hoàn cảnh ra đời, phát triển của Đảng bộ và phong trào cách mạng. Trong đó, sự ra đời của Chi bộ Tĩnh Gia (6/12/1930) của Đảng bộ Thanh Hóa (1/1/1931) với sự cưu mang giúp đỡ bảo vệ của quần chúng cách mạng, khu vực Tân Dân đã ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình ra đời, phát triển của Đảng bộ và phong trào cách mạng xã nhà.
Bốn chương nội dung: Thể hiện rõ nét quá trình ra đời, phát triển của Đảng bộ, hệ thống chính trị, các phong trào thi đua kháng chiến - kiến quốc, xây dựng, bảo vệ quê hương trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong hòa bình khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa - hiện đại hóa.
Phần kết luận: thể hiện sâu sắc 4 thành tựu lớn trong lịch sử và 5 bài học kinh nghiệm trong tiến trình Đảng bộ lãnh đạo nhân dân xã nhà tiến hành cách mạng.

Thông tin chi tiết Lịch sử Đảng bộ xã Tân Dân có trong trong tệp văn bản đính kèm dưới đây.
LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TÂN DÂN.pdf(1169.08kb)
ẢNH LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ.pdf(2660.13kb)

[CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TT HC]